خاطرات یک جراح از بیماران دوجنسی

خاطرات یک جراح از بیماران دوجنسی

عکس   خاطرات یک جراح از بیماران دوجنسی

این شکنجه دردآور قریب سه سال به درازا کشیده بود. البته این بیمار تناقض جسم و ذات جنسی خود را از مدتها پیش و در اوان کودکی در شیوه بازی، گزینش همبازی و کشش غریبش به دخترها به همگان نشان داده تا حدی که …