تصاویر پارتی مختلط دانشجویان دوره بیرمنگام دانشگاه امیرکبیر

تصاویر پارتی مختلط دانشجویان دوره بیرمنگام دانشگاه امیرکبیر 

خبرنامه دانشجویان ایران: مجلس شورای اسلامی هفته ی گذشته در بررسی برنامه پنجم توسعه با پذیرش دانشجوی پولی در دانشگاه های دولتی بدون آزمون موافقت کرد.