عکس: مسن ترین خانم بدنساز جهان

عکس   عکس: مسن ترین خانم بدنساز جهان

فان خونه – سرویس بین الملل برنا: وی بسیاری از تمرین های خود را با شامبورگر انجام می دهد که پیش از این به عنوان مرد قهرمان جهان در رشته بدنسازی شناخته شده بود.