زن آدمخوار! (عکس)

زن آدمخوار! (عکس)

عکس   زن آدمخوار! (عکس)

آخرین نیوز: این زن که اهل فیلیپین می باشد مردم را می کشت و گوشت آنها را در یخچال نگهداری می کرد. او که حتی شوهرش را کشته بود توسط پلیس دستگیر شد.