تصاویر : زنانی که به نحوی خبرهای داغ مطبوعات ۲۰۱۰ بودند

تصاویر : زنانی که به نحوی خبرهای داغ مطبوعات ۲۰۱۰ بودند

ضمیمه "مادام فیگارو"، مجله فرانسوی "فیگارو" اسامی زنانی را که در سال ۲۰۱۰ به نحوی خبرساز بودند، منتشر ساخته است. این اسامی شامل، سیاستمداران، همسران سیاستمداران، طرفداران حقوق بشر، وارثان ثروت، کارگردانان سینما و زنان معمولی است. این زنان قهرمانان خبرهای داغ مطبوعات بودند، گرچه این معروفیت دلخواه همه آنها نبود. ۷ اکتبر مجله Forbes "میشل اوباما" را به عنوان بانفوذترین زن جهان برگزید.

عکس   تصاویر : زنانی که به نحوی خبرهای داغ مطبوعات 2010 بودند