عکس: زیباترین دختران ترکیه ای

عکس   عکس: زیباترین دختران ترکیه ای

این ۳ دختر از میان میلیون ها دختر ترکیه به عنوان ۳ کاندید زیباترین دختر ترکیه انتخاب شدن و به زودی یکی از این دختران به عنوان زیباترین دختر ترکیه انتخاب میشوند.