همسر دلخواه شما کیست

همسر دلخواه شما کیست

 همسر دلخواه شما کیست | PasargadFun.Com

برای انتخاب همسر، به شباهت ها دقت کنیدو همسری را بر گزینید که تا حدودی شبیه خودتان باشد.و درست است که  تضادها و تفاوت ها، زندگی را خیلی هیچان انگیز تر و جالبتر میکنند ولی ………