مراقب باشید دیر نشه

مراقب باشید دیر نشه

عکس   مراقب باشید دیر نشه

او دیگر صدایت را نخواهد شنید ! …
وقتی ۱۵ سالت بود و من بهت گفتم که دوستت دارم …صورتت از شرم قرمز شد و سرت رو به زیر انداختی و لبخند زدی…

نوشته های عاشقانه

نوشته های عاشقانه

عکس   نوشته های عاشقانه

خدایا کمکم کن تا عاشقانه ترین نگاه ها را در چشمانش بریزم ، خدایا کمکم کن تا در بعد عشق او بهترین و شیرین ترین باشم ، …