بزودی در فضایی متفاوت و بی نظیر در کنار هم خواهیم بود...